Det gröna skiftet går allt snabbare

Vi på Martinsons har funnits i nästan 100 år och från starten har vår verksamhet haft sin utgångspunkt i Västerbottens skogar. Så kommer det att fortsätta att vara. Det är en enorm resurs, som procuerar materialet till ett stort byggprojekt som kulturhuset i Skellefteå på ungefär en dag. Samtidigt ser vi att skogens roll breddas. Från att ha varit viktig drivkraft för att kunna bygga upp ekonomin i våra samhällen har skogen fått en bredare roll i takt med att allt fler hållbara produkter kan skapas av den.

Vi på Martinsons förädlar regional råvara till sågade trävaror för kunder runt om i hela världen och till byggdelar som kan användas till byggnader och bostäder. Vi levererar till projekt som många gånger
förändrar stadsbilder och samhällen. 

Samtidigt ser vi att intresset för att använda trä ökat kraftigt på senare år. Det är inte bara ett byggmaterial bland andra. Det handlar om att allt fler vet att genom att använda trä från hållbart brukade skogar gör vi något av det bästa vi kan för att motverka klimatförändringarna. För oss på Martinsons betyder det att vi tagit klivet från att enbart vara en leverantör till att också bli en samhällsaktör.

Vårt sätt att arbeta börjar vi tidigt i skogens värdekedja, med långsiktiga och nära samarbeten med entreprenörer och skogsägare för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Det hjälper oss att utveckla erbjudanden
som är så attraktiva på våra marknader att de tränger undan produkter baserade på fossila material.

Våra produkter binder långt större mängder koldioxid än det som genereras i vår verksamhet och i tredjepartsjämförelser finns det ingen som slår oss. Det visar att vi kommit långt. Men vi vill ständigt bli bättre och fortsätta utvecklas för att stärka hållbarheten i och från vår
verksamhet ytterligare – ekonomiskt, socialt och hållbart.

 

De områden vi valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på är:

Hållbara norrländska skogar

Motiverande och jämställda arbeten

Miljömålsanpassad produktion

Växande och förnybara affärer

Bättre livsvillkor i vår del av världen

VÄSENTLIGHETSANALYS OCH INTRESSENTER

Har du tidsbrist?

Vill du grotta ner dig så scrollar du vidare.

 

Skogsbruk

Hållbara
norrländska
skogar

 

Vi främjar skogsbruk som tryggar skogsägarens
långsiktiga värde genom generationsväxlingarna.
Vi gör det genom att ta stor hänsyn till såväl
biologisk mångfald, tillväxt och skogens värde.

 

Mål

 

Hållbar råvara Martinsons produkter erbjuds med certi­­­fiering enligt FSC®-mixed sources (FSC®-C107490), ­vilket garan­terar att vi uppfyller FSC®-standarden för ett ansvarsfullt skogsbruk och spårbarhet av ­råvara. Vi avverkar enbart skog som uppfyller riktlinjerna inom FSC Controlled Wood.

Resultatet är utmärkt. Ingen råvara som sågas på Martinsons anläggningar kommer från kontroversiella källor. Anskaffningen av virke från Västerbottens skogsägare var under 2019 något lägre än 2018, vilket är en naturlig följd av en avmattad konjunktur och ingående höga lagernivåer. 

Utveckling senaste året. 
Vi höll en nivå som var väl anpassad för våra sågverks behov under 2019.

Biologisk mångfald Vi är ständigt aktiva i branschgemensamma diskussioner och initiativ kopplat till hållbart skogsbruk och tar med oss nya kunskaper i ämnet som tillför värden i vår egen organisation. 

Resultatet är bra. Martinsons har höjt kunskapsnivån inom organisationen under året och deltagit i kunskapshöjande samarbeten med andra organisationer. Organisationens höga mål kopplat till hållbarhet har gjort att Martinsons följer en högre nivå av detaljhänsyn i avverknings-åtgärder, som kallas PEFC-standard. 

Utveckling senaste året. 
Martinsons har tagit steg framåt inom området vilket lett fram till nya och tydliga kravställningar bland annat gällande detaljhänsyn i avverkning. 

Långsiktiga skogsbruk Vi möjliggör aktiva skogsbruk runt om i hela Västerbotten genom att jobba tillsammans med lokala entrep-renörer stationerade i glesbygd och för utvecklande dialoger kring långsiktigt och hållbart skogsbruk med privata skogsägare.

Resultatet är utmärkt. Martinsons fortsätter det långsiktiga samarbetet med entreprenörer på olika norrländska orter, samhällen och byar. Under 2019 etablerade Martinsons drygt 15 nära samarbeten. Martinsons har också stöttat entreprenörer med affärs-utveckling och incitament för nyrekrytering.

Utveckling senaste året.  
Martinsons fortsätter att arbeta i långsiktiga och nära samarbeten, som stöttar både den egna och entreprenörens affär.  

 

Medarbetare

Motiverande och
jämställda arbeten

 

Vi har stimulerande arbetsförhållanden som
bygger på en nytänkande, jämställd och
inkluderande kultur. Vi bidrar till att fler ser
träförädling som ett attraktivt framtidsyrke.

 

Mål

 

Frisknärvaro Vi har en frisknärvaro på 97 procent.

Resultatet är bra. Martinsons har en korttidsfrånvaro på 1.8 procent och långtidssjukskrivningar som uppgår till 2.3 procent, vilket gör att den totala sjukfrånvaron uppgår till 4.1 procent. Martinsons har under året kraftigt förbättrat sina siffror från en nivå på 4.7 procent under 2018, 5.8 procent under 2017 och cirka 8 procent under 2016.

Utveckling senaste året. 
Frisknärvaron går upp hos Martinsons.
Under 2019 har siffrorna förbättrats med ytterligare 0.6 procentenheter. Jämfört med 2016 har frånvaron nästan halverats vilket är en långsiktigt mycket positiv utveckling.    


Arbetsmiljö och säkerhet 
Vårt långsiktiga mål är att inga olyckor som är relaterade till arbetet ska ske. Vi ska ständigt utveckla vår arbetsmiljö i ett strukturerat arbete inom insatsområden som definierats i samråd med anställda.

Resultatet är bra. Under 2019 rapporterades totalt 89 olycksfall hos Martinsons. Av dem krävde 16 frånvaro från arbetet. Alla olyckor utom två var relaterade till sågverks-produktionen. Det totala antalet olyckor är högre än 2018 års nivåer då 75 olycksfall rapporterades, med 18 som krävde frånvaro. 

Antalet tillbud låg kvar på samma nivå som 2018, med 99 tillbud jämfört med 101 föregående år. Riskobservationerna behölls på en låg nivå med 75 stycken. Detta är på samma nivå som föregående år, men betydligt lägre än 2016 då 126 riskobservationer noterades. Under året har också ett strukturerat arbetet för att säkerställa och utveckla säkerhetskulturen inom produktionen inletts.

Utveckling senaste året. 

Något fler olycksfall rapporterades, men detta ska sättas i relation till Martinsons ökning i produktion. Nivån på riskobservationer skulle behöva vara högre. Genom att identifiera fler risker kan olyckor undvikas. Riskidentifie-ringen är en del av arbetat med att utveckla säkerhetskulturen. 


Jämställdhet och likabehandling
 Våra medarbetare ska tycka att vi är en arbetsplats där alla ges samma möjligheter att utföra sitt arbete och att hitta nya roller inom Martinsons.

Resultatet är bra. I Martinsons medarbetarenkät får frågeområdet kring jämställdhet ett indexvärde på 78,6, vilket är en förbättring från fjolårets 77.9. Det är att betrakta som ett mycket starkt resultat och innebär att Martinsons utvecklat ett riktigt

starkt område ytterligare de två åren. Frågeområdet består av åtta frågor kring karriärmöjligheter, kränkande särbehandling och jämställdheten i den fysiska arbetsmiljön. Det finns ingen systematisk skillnad mellan manliga och kvinnliga svarande. Få kvinnliga ledare gör att betyget inte når högsta nivån.

Utveckling senaste året. 
Ett mycket starkt resultat har fortsatt utvecklas positivt.


Karriärmöjligheter
Vi genomför löpande insatser som utvecklar våra medarbetare och erbjuder möjligheter till kompetensutveckling. 

Resultatet är utmärkt. På frågan kring kompetensutveckling har koncernen ett fortsatt överbetyg i medarbetarenkäten, med ett indexvärde på 73.8 – en ökning med en enhet jämfört med 2018. Noterbart är också att varje bolag i koncernen hade nådde ett överbetyg på frågan.

Utveckling senaste året. 
Medarbetare runt om i hela företag ger möjligheterna till kompetensutveckling ett överbetyg, motsvarande ett indexvärde högre än 70.  

 

Resursutnyttjande

Miljömålsanpassad
produktion

 

För att minimera klimatpåverkan från vår verk-
samhet gör vi kloka val när det handlar om
material, transporter och användningen av
kemikalier. Vi utforskar ständigt möjligheter att
göra ännu bättre val och påverkar gärna våra
samarbetspartners i samma riktning.

 

Mål

 

Inköp Alla våra strategiska leverantörer ska följa de riktlinjer som vi inom Martinsons satt upp i vår uppförandekod.

Resultatet är bra. Martinsons miljöpolicy ingår i uppförandekoden som är framtagen sedan något år tillbaka och har implementerats i alla verksamheter hos både anställda och samar-betspartners.

Utveckling senaste året.  
Det utförs egna kontroller hos leverantörer för att säkerställa ett gott resultat. 


Transporter
Vi har effektiva externa transporter och välplanerad logistik som gör att utsläppen för våra transporter kan hållas på en låg nivå varje år.

Resultatet är medelmåttigt. Det jobbas ständigt med logistikkedjan för att hålla nere utsläppen på en låg nivå varje år. Det finns dock begränsade möjligheter att påverka lastbil och båt som är de två stora externa transportsätten. På minussidan har tillgången på miljödieseln HVO tvingat Martinsons att återgå till fossila bränslen under 2019.

Internt fick den förbättrade tjänstebilspolicyn genomslag med en stor ökning av antal supermiljöklassade bilar vilket bidragit till minskade utsläpp under våra tjänsteresor.

Utveckling senaste året.
Sämre på grund av minskad tillgång på HVO-bränsle.  

 

Kemikalier Inom Martinsons hanteras de kemikalier som används enligt rådande miljömål och säkerhetsföreskrifter. Vi vill minimera vår användning av kemikalier som kan ge skador på hälsan eller utgör en risk för miljön.

Resultatet är bra. Martinsons har minskat antalet kemikalier som används till 345 stycken, en minskning med 155 kemi-kalier jämfört med 2018. Den kraftiga minskningen gör att Martinsons också tilldelas utmärkelse som mest förbättrad under 2019 av de kunder som använder Chemsoft, ett ledande verktyg för kemikaliehantering. Kartläggningen och redovisningen har fortsatt utvecklas och är nu genomförd i hela koncernen. Martinsons arbetar efter principen att välja kemikalier utifrån minsta möjliga påverkan på människa och natur, därefter funktion och i sista hand pris. Målet för 2020 är att minska antalet kemikalier som används ytterligare, till 325.

Utveckling senaste året.
Martinsons bedömer att de kemikalier som just nu används i verksamheten behöv s. De är kartlagda och utvalda utifrån företagets principer och har resulterat i en minimerad användning av hälso- och miljöfarliga ämnen.


Energianvändning
Vi använder enbart förnybar energi på våra anläggningar.

Resultatet är utmärkt. Martinsons använder förnybar energi till 100 procent. All elenergi

kommer från förnybar el från Skellefteälven. I pannorna i Bygdsiljum och Kroksjön används biobränslen, och på anläggningen i Hällnäs som är nedlagd har Martinsons under 2019 övergått till att elda med flis från egen produktion i väntan på en köpare.

Utveckling senaste året.
All el- och värmeenergi som används hos Martinsons är förnybar och att Martinsons gått från 75 % till 100 % förnybar energi i produktionen.


Ständiga förbättringar
Vi genomför insatser som effektiviserar vår produktion och som säkrar en hög hållbarhetsprestanda på våra produkter.

Resultatet är utmärkt. Martinsons arbete med ständiga förbättringar har lett till effektivitetsvinster som beräknas till cirka 85 miljoner kronor årligen. Under året startades 36 förbättringsteam upp, varav 16 st var mer långsiktiga och omfattande arbeten. Det är en ökning från 2018 då 24 förbättringsteam startades upp, varav 7 mer långsiktiga.

Utveckling senaste året. 
Martinsons har inlett utbildningen av 13 förbättringscoacher för att ytterligare öka takten i förbättringsarbetet. Med coacherna på plats kommer fler förbättringsteam att genomföras med effektiviserade arbetssätt och positiv resultatpåverkan som följd.

 

Erbjudandet

Växande och
förnybara affärer

 
 

Erbjudandet

Växande och
förnybara affärer

 

Användningen av våra förnybara produkter
ökar och tar marknadsandelar från fossila
material som belastar miljön. Vi säkerställer
våra produkters goda effekter på miljön
genom tredjepartsbedömningar

 

Mål

 

Säkra miljöval Våra förädlade produkter är miljövarudeklarerade eller hållbarhetsbedömda av tredje part.

Resultatet är utmärkt. Vi var först med Svanenmärkt KL-trä och har även förnyat flera miljövarudeklarationer under året genom samarabete med EPD Norge och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Utveckling senaste året. 
Vi har bland annat anpassat oss till de nya Svanenkriterierna som uppdaterades under 2019.  


Byggdelar och stommar Våra byggdelar och stommar vinner marknadsandelar från klimatbelastande och fossila material.

Resultatet är utmärkt. Intresset för systemlösningar och byggdelar i KL-trä och limträ ökar kraftigt. Med stora förtroenden i komplexa bygg-projekt har vi bidragit starkt till att öka användandet av klimatpositiva byggdelar på den svenska byggmarknaden. Den sammanlagda volymen av KL-trä och limträ vi levererade ökade till närmare 60 000 m3 totalt.

Utveckling senaste året. 
Vi har fått flera stora förtroenden i omfattande byggprojekt och ökat leveranserna under året.

Trävaror Våra sågade och förädlade trävaror vinner marknadsandelar från klimatbelastande och fossila material.

Resultatet är bra. Vi har en fortsatt stark ställning både i Sverige och på strategiskt utvalda exportmarknader, där Mellanöstern och Nordafrika köpt de största volymerna. Sammanlagt har vi levererat knappt 400 000 kubikmeter sågade och förädlade trävaror samt cirka 35 000 kubik-meter limträ, samtidigt som vi utvecklat affären inom komponenter.

Utveckling senaste året. 
Volymerna behåller sig på ungefär samma nivå som tidigare – men en framtidsinriktad satsning på tillverkning av komponenter stärker positionen inför framtiden. 


Affärsetik
Alla våra samarbeten präglas av gällande lagstiftning och riktlinjer kring arbete för god affärsetik, antikorruption och mänskliga rättigheter.

Resultatet är bra. Det finns ett affärsetiskt agerande i hela vår verksamhet och alla samarbeten bygger på gällande lagstiftning för antikorruption och mänskliga rättigheter.

Utveckling senaste året. 
Vi följer upp de dialoger som förts med leverantörer för att säkerställa att man jobbar enligt våra riktlinjer kring moral, etik och värderingar. 

 

Socialt ansvar

Naturliga
engagemang
för rikare liv

 

Vi lever i de samhällen där vi verkar och
för oss är det självklart att vara aktiva i såväl
de små byarna som kuststäderna.

 

Mål

 

Socialt ansvar Vi engagerar oss i initiativ som gör livet i vår region bättre, både i det större och det lite mindre perspektivet.

Resultatet är bra. Vi fortsätter utveckla våra sociala engagemang och donerade bland annat vinstsumman för jämställdhetspriset på Skogsnolia till Futebol da Forca. Vid sidan om det fortsätter vårt  engagemang i anhörighuset Hjältarnas Hus vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samarbetet med Sjöräddningen i Holmsund och satsningen på Avanäs företagspark på platsen där sågverket i Hällnäs fanns.

Utveckling senaste året. 
Vi fortsätter utveckla våra sociala engagemang i linje med vår strategi.

 

Utbildning Vi engagerar oss i ungdomars möjligheter att upptäcka glädjen med naturvetenskap, teknik och trä. 

Resultatet är bra. Våra engagemang i T2 College och Exploratoriet i Skellefteå fortsätter. T2 College är en industriutbildning där Martinsons samverkar med företag och gymnasiekontor. Exploratoriet är en satsning på att väcka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och unga.

Utveckling senaste året. 
Samma som tidigare.

 

Breddsponsring Vi engagerar oss i föreningslivet främst i vårt närområde. Vi engagerar oss i lika stor omfattning i mäns och kvinnors intressen.

Resultatet är bra. Vi engagerar oss i 52 föreningar av olika typer runt om i Västerbotten. Det handlar både om idrottsföreningar och andra typer av föreningar. Vi levererar även restprodukter som flis och bark från våra anläggningar för användning i föreningarnas skidspår.

Utveckling senaste året. 
En utveckling från 2019, främst genom fler typer av engagemang.

 

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor Vi ställer krav på våra leverantörer kring mänskliga rättigheter utgående från vår leverantörskod.

Resultatet är bra. Vi för dialoger med våra strategiska leverantörer och har genomfört egna uppföljningar kopplat till efterlevnaden.

Utveckling senaste året. 
Egna uppföljningar genomförda.

 

Väsentlighetsanalys
och intressenter

Kopplingar till
de globala målen

 

Vi på Martinsons är en del av de samhällen och sammanhang
vi verkar i – från tät skog till byggplatser i våra mest tätbefolkade
stadskärnor och hos kunder runt om i hela världen. Vår verksamhet
är bred och vi verkar på flera olika marknader. Vi identifierar
våra intressenter enligt följande:

 

Mål

 

Kunder Befintliga och potentiella kunder, både regionalt, nationellt och internationellt.

Medarbetare Befintliga och potentiella.

Samarbetspartners Befintliga och potentiella.

Utvecklingspartners Affärspartners nätverk och leverantörer.

Omgivande samhälle Myndigheter, besluts-fattare och intresseorganisationer, närboende och allmänhet regionalt och nationellt.

Ägare och styrelse

 

Väsentliga frågor Vi på Martinsons har fun-nits i snart 100 år och är familjeägt i den fjärde generationen. Långsiktighet och mod har varit viktiga beståndsdelar från starten till
i dag. Det präglar också vårt förhållningssätt till hållbarhet.
 

Utgångspunkten för våra väsentliga frågor är relationen mellan vår verksamhet och FN:s globala mål inom ramen för Agenda 2030. För oss är det självklart att den största påverkan vi har på våra omgivande samhällen och miljön är genom sättet vi hanterar vår egen verksamhet, samt sköter våra uppdrag.

Därför är de områden vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete på följande:

Hållbara norrländska skogar. Vi främjar skogsbruk som tryggar skogsägarens lång-siktiga värde genom generationsväxlingarna. Vi gör det genom att ta stor hänsyn till såväl biologisk mångfald, tillväxt och skogens värde.

Detta område knyter främst an till följande Agenda 2030-mål:

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna. 

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Motiverande och jämställda arbeten. Vi har stimulerande arbetsförhållanden som bygger på en nytänkande, jämställd och inklud-erande kultur. Vi bidrar till att fler ser träförädling som ett attraktivt framtidsyrke.

Mål 5. Jämställdhet

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

 

Resursutnyttjande. Miljömålsanpassad produktion. För att minimera klimatpåverkan från vår verksamhet gör vi kloka val när det handlar om material, transporter och användningen av kemikalier. Vi utforskar ständigt möjligheter att göra ännu bättre val och påverkar gärna våra samarbetspartners i samma riktning.

7. Hållbar energi för alla.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

12. Hållbar konsumtion och produktion

Erbjudandet. Växande och förnybara affärer. Våra förnybara produkter tar marknads-andelar från fossila material som belastar miljön. Vi säkerställer våra produkters goda effekter på miljön genom tredjeparts-bedömningar.

11. Hållbara städer och samhällen. 

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna

 

Socialt ansvar. Naturliga engagemang för rikare liv. Vi lever i de samhällen där vi verkar och för oss är det självklart att vara aktiva i såväl de små byarna som kuststäderna.

10. Minskad ojämlikhet

11. Hållbara städer och samhällen. 

 

Målbeskrivningar

 

I våra målbeskrivningar använder vi oss av en fyrgradig skala, där vår förmåga att uppfylla kvalitativa eller kvantitativa mål som definierats markeras enligt följande:

Resultatet är utmärkt betecknar områden där vi överträffar uppsatta mål.
Resultatet är bra betecknar områden där vi når våra mål i hög grad, men där det behövs förbättringar innan vi nått hela vägen.
Resultatet är medelmåttigt betecknar områden där vi i någon mån når målen, men där det finns stora behov av förbättringar.
Resultatet är dåligt betecknar områden där vi inte når våra mål och har stora behov av förbättringar.
Image

Martinsons 937 80 Bygdsiljum Tel 0914-207 00
info@martinsons.se www.martinsons.se

 

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flervåningshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har i dag cirka 460 anställda och en årsomsättning på 1,9 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.