TillbakaMedarbetare   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Medarbetarna är Martinsons främsta ambassadörer

Martinsons stärker återigen resultaten i sin årliga medarbetarenkät. Medarbetarnas vilja att rekommendera Martinsons till vänner och bekanta är urstarkt och bland tillverkande industrier kan företaget mäta sig med de bästa i Sverige.

– Ambassadörskapet är en oerhörd tillgång. Särskilt i ett läge med hård konkurrens om arbetskraften. Dessutom är det glädjande att vi presterar så bra när det handlar om betygen kopplat till jämställdhet. Det är också en nyckelfråga. Men vi lutar oss inte tillbaka, det finns fortfarande många delar där vi vill bli bättre, säger Johan Thysell, HR-chef på Martinsons.

 

En sådan del är kulturen kring säkerhet och förebyggande arbete. Olycksfallen är relativt till organisationens storlek få, men HR-avdelningen ser en utmaning i att riskobservationerna är på en för låg nivå.

– Det kan tyckas motsägelsefullt, men det handlar om ett förebyggande arbete. Vi är helt övertygade om att vi skulle kunna minska antalet arbetsplatsolyckor om vi hade fler anmälningar av tillbud och riskobservationer. För varje gång vi får in en sådan har vi en åtgärd att göra för att förhindra en olycka, berättar Johan.

 

– I förlängningen jobbar vi mot en nollvision för olyckor. Vi är en säker arbetsplats idag och relativt sett i vår bransch så står vi oss väl. Men det ligger inte för oss att sitta nöjda, utan vi vill göra saker ännu bättre varje år.

 

Bra säkerhetstänk hos unga medarbetare

Totalt hade Martinsons 89 olyckor under 2019, varav 16 krävde frånvaro från arbetet. Den absoluta majoriteten av de olyckorna skedde i sågverksproduktionen, där Martinsons också välkomnat många nya medarbetare.

– Det handlar inte om okunskap eller felaktig attityd. De nya som kommit in hos oss har ett bra säkerhetstänk i grunden och det gäller inte minst de unga. Vår analys är att organisationen blivit stresstestad under en högkonjunktur. I 99 fall av hundra gör vi rätt, men det finns situationer där vi genat i kurvorna vilket alltid är ett gemensamt ansvar, berättar HR-specialisten Nicklas Åberg.

 

Hos Martinsons kommer även ett strukturerat arbete att inledas bland tjänstemännen.

– Vi har jobbat länge med produktionssidan och kommit långt där. Med våra tjänstemän så är det helt andra utmaningar som vi behöver hantera. Det handlar om ergonomi, stress, organisatorisk och social arbetsmiljö och resor i högre utsträckning, säger Nicklas.

 

Det är ett arbete som kommer att inledas med en kartläggning och utbildning av chefer med personalansvar.

– Vi har goda erfarenheter av vårt strukturerade arbete. Vi har bevisat att det ger resultat när vi arbetat över tid. Att vi är på väg att halvera sjukfrånvaro jämfört med nivåerna 2016 är resultatet av ett långsiktigt arbete tillsammans med våra medarbetare.

Måluppfyllnad

Frisknärvaro Vi har en frisknärvaro på 97 procent.

Resultatet är bra. Martinsons har en korttidsfrånvaro på 1.8 procent och långtidssjukskrivningar som uppgår till 2.3 procent, vilket gör att den totala sjukfrånvaron uppgår till 4.1 procent. Martinsons har under året kraftigt förbättrat sina siffror från en nivå på 4.7 procent under 2018, 5.8 procent under 2017 och cirka 8 procent under 2016.

Utveckling senaste året. 
Frisknärvaron går upp hos Martinsons.
Under 2019 har siffrorna förbättrats med ytterligare 0.6 procentenheter. Jämfört med 2016 har frånvaron nästan halverats vilket är en långsiktigt mycket positiv utveckling.    


Arbetsmiljö och säkerhet 
Vårt långsiktiga mål är att inga olyckor som är relaterade till arbetet ska ske. Vi ska ständigt utveckla vår arbetsmiljö i ett strukturerat arbete inom insatsområden som definierats i samråd med anställda.

Resultatet är bra. Under 2019 rapporterades totalt 89 olycksfall hos Martinsons. Av dem krävde 16 frånvaro från arbetet. Alla olyckor utom två var relaterade till sågverks-produktionen. Det totala antalet olyckor är högre än 2018 års nivåer då 75 olycksfall rapporterades, med 18 som krävde frånvaro.  Riskobservationerna behölls på en låg nivå med 75 stycken. Detta är på samma nivå som föregående år, men betydligt lägre än 2016 då 126 riskobservationer noterades. Under året har också ett strukturerat arbetet för att säkerställa och utveckla säkerhetskulturen inom produktionen inletts.

Utveckling senaste året. 

Något fler olycksfall rapporterades, men detta ska sättas i relation till Martinsons ökning i produktion. Nivån på riskobservationer skulle behöva vara högre. Genom att identifiera fler risker kan olyckor undvikas. Riskidentifie-ringen är en del av arbetat med att utveckla säkerhetskulturen. 

Antalet tillbud låg kvar på samma nivå som 2018, med 99 tillbud jämfört med 101 föregående år. Riskobservationerna behölls på en låg nivå med 75 stycken. Detta är på samma nivå som föregående år, men betydligt lägre än 2016 då 126 riskobservationer noterades. Under året har också ett strukturerat arbetet för att säkerställa och utveckla säkerhetskulturen inom produktionen inletts.

Utveckling senaste året. 

Något fler olycksfall rapporterades, men detta ska sättas i relation till Martinsons ökning i produktion. Nivån på riskobservationer skulle behöva vara högre. Genom att identifiera fler risker kan olyckor undvikas. Riskidentifie-ringen är en del av arbetat med att utveckla säkerhetskulturen. 

Jämställdhet och likabehandling Våra medarbetare ska tycka att vi är en arbetsplats där alla ges samma möjligheter att utföra sitt arbete och att hitta nya roller inom Martinsons.

Resultatet är bra. I Martinsons medarbetarenkät får frågeområdet kring jämställdhet ett indexvärde på 78,6, vilket är en förbättring från fjolårets 77.9. Det är att betrakta som ett mycket starkt resultat och innebär att Martinsons utvecklat ett riktigt starkt område ytterligare de två åren. Frågeområdet består av åtta frågor kring karriärmöjligheter, kränkande särbehandling och jämställdheten i den fysiska arbetsmiljön. Det finns ingen systematisk skillnad mellan manliga och kvinnliga svarande. Få kvinnliga ledare gör att betyget inte når högsta nivån.

Utveckling senaste året. 
Ett mycket starkt resultat har fortsatt utvecklas positivt.

Karriärmöjligheter Vi genomför löpande insatser som utvecklar våra medarbetare och erbjuder möjligheter till kompetensutveckling. 

Resultatet är utmärkt. På frågan kring kompetensutveckling har koncernen ett fortsatt överbetyg i medarbetarenkäten, med ett indexvärde på 73.8 – en ökning med en enhet jämfört med 2018. Noterbart är också att varje bolag i koncernen hade nådde ett överbetyg på frågan.

Utveckling senaste året. 
Medarbetare runt om i hela företag ger möjligheterna till kompetensutveckling ett överbetyg, motsvarande ett indexvärde högre än 70.