TillbakaResursutnyttjande   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Utmaningar att vara en medveten beställare

Utvecklingen av supermiljöbilar har drivit på en kraftig övergång från fossildrivna tjänstebilar inom Martinsons. Samtidigt gör bristen av HVO-diesel att omställningen på transportsidan bromsas upp.

– Viljan är stor för framtiden och det händer väldigt mycket på tekniksidan som vi bör ha koll
på för att fatta rätt beslut. 2019 betecknar jag som ett kompetensutvecklingsår för att bli
ännu bättre, säger Ulrika Wågberg, inköpschef på Martinsons.


Under 2018 utvecklades tjänstebilspolicyn för att premiera miljövänligare bilalternativ och det gav utslag 2019.

– Vi uppmanar att så långt det är möjligt välja bilar med låga Co2-utsläpp. Då ges ett basbelopp mer att nyttja om man väljer mellan miljöklassade bilar i enligt med regeringens definition av supermiljöbilar. Där ser vi en stor övergång från fossildrivna tjänstebilar inom företaget och det känns roligt att se det utslaget, säger Ulrika.

Numera finns också möjlighet att ladda bilen på huvudkontoret i Bygdsiljum på reserverade platser.

Vad gäller de interna transporterna pågår ett långsiktigt arbete för att minska Co2-utsläppen.

Under ett par år har en betydande del av råvarutransporterna och färdigvarutransporterna drivits på fossilfritt bränsle, Sveriges rena HVO-diesel, året runt.

När Martinsons sadlade om till HVO var inte debatten om palmolja eller PFAD, en fettsyra som uppstår vid tillverkningen av ätbar palmolja, uppe på bordet. I dag däremot är det en verklighet

att Sveriges rena HVO-diesel utan palmoljeprodukter verkar vara på väg att ta slut. Under 2019 tvingades Martinsons därför att återgå till fossildrivet.

– Att vara en miljömedveten beställare av transporter är en utmaning. Vi bestämde oss för att återgå till fossilt bränsle den dagen vi inte kunde garanteras att den var palmoljefri, säger Ulrika Wågberg.

Detta kombinerat med att flödet i produktionen av HVO stannade upp i raffinaderierna gör den fortsatta omställningen svår.

– Bara det finns rätt förutsättningar kan vi relativt snabbt få en tank med biodiesel på området

eller utanför området, säger Ulrika.

Måluppfyllnad

Transporter Vi har effektiva externa transporter och välplanerad logistik som gör att utsläppen för våra transporter kan hållas på en låg nivå varje år.

Resultatet är medelmåttigt. Det jobbas ständigt med logistikkedjan för att hålla nere utsläppen på en låg nivå varje år. Det finns dock begränsade möjligheter att påverka lastbil och båt som är de två stora externa transportsätten. På minussidan har tillgången på miljödieseln HVO tvingat Martinsons att återgå till fossila bränslen under 2019.

Internt fick den förbättrade tjänstebilspolicyn genomslag med en stor ökning av antal supermiljöklassade bilar vilket bidragit till minskade utsläpp under våra tjänsteresor.

Utveckling senaste året. 
Sämre på grund av minskad tillgång på HVO-bränsle.  

 

Inköp Alla våra strategiska leverantörer ska följa de riktlinjer som vi inom Martinsons satt upp i vår uppförandekod.

Resultatet är bra. Martinsons miljöpolicy ingår i uppförandekoden som är framtagen sedan något år tillbaka och har implementerats i alla verksamheter hos både anställda och samar-betspartners.

Utveckling senaste året.  

Det utförs egna kontroller hos leverantörer för att säkerställa ett gott resultat.

 

Kemikalier Inom Martinsons hanteras de kemikalier som används enligt rådande miljömål och säkerhetsföreskrifter. Vi vill minimera vår användning av kemikalier som kan ge skador på hälsan eller utgör en risk för miljön.

Resultatet är bra. Martinsons har minskat antalet kemikalier som används till 345 stycken, en minskning med 155 kemikalier jämfört med 2018. Den kraftiga minskningen gör att Martinsons också tilldelas utmärkelse som mest förbättrad under 2019 av de kunder som använder Chemsoft, ett ledande verktyg för kemikaliehantering. Kartläggningen och redovisningen har fortsatt utvecklas och är nu genomförd i hela koncernen. Martinsons arbetar efter principen att välja kemikalier utifrån minsta möjliga påverkan på människa och natur, därefter funktion och i sista hand pris. Målet för 2020 är att minska antalet kemikalier som används ytterligare, till 325.

Utveckling senaste året. 
Martinsons bedömer att de kemikalier som just nu används i verksamheten behöv s. De är kartlagda och utvalda utifrån företagets principer och har resulterat i en minimerad användning av hälso- och miljöfarliga ämnen.


Energianvändning 
Vi använder enbart förnybar energi på våra anläggningar.

Resultatet är utmärkt. Martinsons använder förnybar energi till 100 procent. All elenergi kommer från förnybar el från Skellefteälven. I pannorna i Bygdsiljum och Kroksjön används biobränslen, och på anläggningen i Hällnäs som är nedlagd har Martinsons under 2019 övergått till att elda med flis från egen produktion i väntan på en köpare.

Utveckling senaste året. 
All el- och värmeenergi som används hos Martinsons är förnybar och att Martinsons gått från 75 % till 100 % förnybar energi i produktionen.


Ständiga förbättringar 
Vi genomför insatser som effektiviserar vår produktion och som säkrar en hög hållbarhetsprestanda på våra produkter.

Resultatet är utmärkt. Martinsons arbete med ständiga förbättringar har lett till effektivitetsvinster som beräknas till cirka 85 miljoner kronor årligen. Under året startades 36 förbättringsteam upp, varav 16 st var mer långsiktiga och omfattande arbeten. Det är en ökning från 2018 då 24 förbättringsteam startades upp, varav 7 mer långsiktiga.

Utveckling senaste året. 
Martinsons har inlett utbildningen av 13 förbättringscoacher för att ytterligare öka takten i förbättringsarbetet. Med coacherna på plats kommer fler förbättringsteam att genomföras med effektiviserade arbetssätt och positiv resultatpåverkan som följd.